Eivät asiatkaan valittamalla parane! Pistetään Terveys Etusijalle! 

Olen terveyden ruohonjuuritason käsityöläinen, jolle hallittu muutos on pysyvä ja positiivinen olotila!

Palveluksessanne!

Olen ehdolla aluevaaleissa Vantaa - Kerava-sotealueella!

Kokemuksen kautta!

työterveyshoitaja
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
perehdyttäjä työterveyshoitaja, univalmentaja, työsuojeluvaltuutettu


valtuustokausi 2021-2025:

Vantaan käräjäoikeuden lautamies

HUS psykiatrisen hoidon lautakunnan varajäsen

ENTÄ JOS...

Entä jo olisikin niin, että Vantaalla laadukkaampaa hoitoa voitaisiin tuottaa ottamalla mukaan vahvemmin yksityinen ja kolmas sektori?

Entä jos olisikin niin, että sähköiset etävastaanotot, digipalvelut , hoitaja/lääkäri- chatit ja muut olisivat tämän päivän ihmiselle sopivia asiointikeinoja monessakin käytännön asiassa? Näin voisi jäädä lähiresursseja enemmän käyttöön niitä todella tarvitseville, iästä riippumatta.

Entä jos olisikin niin, että sosiaali- ja terveyspalveluja keskitettäisiin, jolloin saman katon alla, ja ehkä samalla käynnillä, asiakas saisi avun useaan asiaan ja jopa yhtä aikaa?

Entä jos olisikin niin, että hoitajat saisivat tehdä työnsä vähemmällä kiireellä ja kollegoita olisi joskus enemmän? Pyrittäisin kaikin keinoin edistämään sote-alan parempaa palkkausta, parempaa johtamista ja rakentamaan sujuvia ja kustannustehokkaita hoitoprosesseja kotihoidosta erikoissairaanhoitoon asti.

Entä jos olisikin niin, että nuoren ja aikuisen mielenterveyden ongelmiin päästäisiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja hoitoon pääsyn kynnys olisi riittävän matala, myös terapioissa?

Ennaltaehkäisevässä työssä koulussa, oppilaitoksissa ja terveysasemilla olisi mielenterveystyön ammattilaisia. Tämä on sektori, johon myös kustannuksellisesti kannattaa panostaa.

Entä jos olisin niin, että lähihoitajakoulutukseen palautetaan pääsykokeet?

Entä jos olisikin niin, että digipalveluita mm. kyselyiden muodossa hyödyntäen, sote-ammattilainen pääsisi ensitapaamisella suoraan kiinni asiaan ja hoitopolkua päästäisiin rakentamaan ketterämmin - ja alkutiedot kaikkien käytössä. Linkittäminen saattaisi alkuun olla huokeampaa kuin luoda kiireellä huonosti toimiva yhteinen alusta. 

SOTE-uudistus,
mikä tää juttu oikein on? 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023  

Mitä uudistuksella lähdetään tavoittelemaan? Sinä voit äänestämällä vaikuttaa!

  • Palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamista.
  • Toiminnan painotuksen siirtämistä raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamista
  • Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamista
  • Kustannusten nousun hillitsemistä

Asiat, jotka tulee laittaa kuntoon!

Päiväkodit, koulut, kerhot: Toimivat yhteistyörakenteet täytyy turvata. Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen täytyy toimia yhteistyössä siten, että lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata joustavasti yli toimialojen. 

Työikäiset: Tarkoituksena on kaikin käytettävissä olevin keinoin tukea osatyökykyisten työllistymistä. Kokeiluhankkeissa rakennetaan työkyvyn ja työllistymisen tuen matalan kynnyksen palvelut. Tarkoituksena on luoda alueellinen yhteistyöverkosto asiakkaiden ja asiantuntijoiden tueksi. Kartoitetaan terveydellinen työkykytilanne ja poistetaan myös sosiaaliset esteet työllistymisen tieltä.  

Iäkkäiden palvelut: Palvelutuottajakentän monipuolisuusastetta täytyy nostaa. Lähipalveluiden saavutettavuus, eri asumismuotojen kirjo, ja palvelutarpeiden yksilöllinen kartoitus tulee turvata. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tarvitsevien /käyttävien, tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kokonaistilanteeseen, sekä terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavien esteiden poistamiseen.

2021 Työvoimapula pahentunut entisestään sote-aloilla. 

Koululaiset ja opiskelijat: Yläkoulun oppilailla 2021 ahdistuneisuus lisääntynyt. Psyykkinen kuormittuneisuus opiskelijoilla lisääntynyt, tai tullut enemmän näkyväksi. Ylipäänsä mielenterveyspalveluiden käyttö mielenterveysongelmien vuoksi lisääntynyt. 

Senioripalveluihin mm. kotihoidon osalta ei löydy tekijöitä; palkkaus, huonot työolosuhteet, kiire, liikaa hoidettavia työpäivän aikana. Kotihoitoa on tarvittaessa oltava saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina ja jokaisena viikonpäivänä. Työssä hyödynnetään kuntouttavia toimintamalleja, esimerkiksi kotikuntoutusta ja etäkuntoutusta nykyistä tehokkaammin. Äkillisiä ja kiireellisiä tilanteita varten tulee olla määriteltynä akuuttitilanteiden toimintamalli, esimerkiksi lääketieteellisten palvelujen ja konsultaation mahdollisuus. 

Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelutyö: Avuntarve lisääntynyt, ei riittävästi resursseja. Apu myöhästyy ja tilanne perheessä ehtii kärjistyä. Näihin nykyinen visio ei anna mitään konkreettista ratkaisua, kuinka yhteistyö toteutettaisiin. 

Yksityisten terveyspalvelutuottajien ja kolmannen sektorin käyttö yhteistyökumppanina on vielä hyödyntämättä parhaalla mahdollisella tavalla Vantaa-Kerava toimialueella.